# شریعتی

علم خاله زنکی

     نمردیموبعدازآنفولا نزایخوکیچشممبارکمانبهآنفولا نزایبزیروشنشد.کلکسیونآنفولا نزایباغوحشیدرحالتکمیلاست.بار خدایاماراتاآمدنآنفولانزایمارمولکیوکرگدنیدرپناهخودنگاهدار.امین.     اینحدیثراازپیامبر(ص)نقلکردهاند:کسی‌کهدرراهآموختنعلمگامبرداردخداونداورابهراهبهشتخواهدبردوبهدرستی‌کهفرشتگانبالهایخودرابرایدانشجوازرویرضایتمی‌‌گسترانند.وآنچهدرآسمان‌هاوزمیناستهمهحتیماهیاندریابرایطالبعلمدرخواستآمرزشمیکنند.همانابرتریدانشمندبرکسی‌کهبسیارعبادتمی‌کندمانندبرتریماهشبچهاردهمبرستارگاناستوبهراستی‌کهدان
/ 61 نظر / 10 بازدید

اگر زن داری بخوان!

یکهفته‌ایاستکهبراییکی‌ ازپسرایآراموساکتدانشگاه مانشایعهدرستکردیمکهدامادشدهست.فردمذکورازشایعهپخششدهبی‌ اطلاعبود.البتههمهمی‌داننداینجانبدخالتیدرامرپراکندگیشایعهبهاینوروآنورندارمفقطجزوسردستهشانمحسوبمیشومفقطهمین.بهبچه‌هاکهمیرسیمباآبوتابتعریفمی‌کنیمکهفردمذکوردامادشده. برایخوردنشیرنیهرچهسریعتربهایشانمراجعهشود.بنده‌هایخدابادلی‌ مالاما لاز
/ 89 نظر / 10 بازدید