# زن

اگر زن داری بخوان!

یکهفته‌ایاستکهبراییکی‌ ازپسرایآراموساکتدانشگاه مانشایعهدرستکردیمکهدامادشدهست.فردمذکورازشایعهپخششدهبی‌ اطلاعبود.البتههمهمی‌داننداینجانبدخالتیدرامرپراکندگیشایعهبهاینوروآنورندارمفقطجزوسردستهشانمحسوبمیشومفقطهمین.بهبچه‌هاکهمیرسیمباآبوتابتعریفمی‌کنیمکهفردمذکوردامادشده. برایخوردنشیرنیهرچهسریعتربهایشانمراجعهشود.بنده‌هایخدابادلی‌ مالاما لاز
/ 89 نظر / 10 بازدید