# حدیث

علم خاله زنکی

     نمردیموبعدازآنفولا نزایخوکیچشممبارکمانبهآنفولا نزایبزیروشنشد.کلکسیونآنفولا نزایباغوحشیدرحالتکمیلاست.بار خدایاماراتاآمدنآنفولانزایمارمولکیوکرگدنیدرپناهخودنگاهدار.امین.     اینحدیثراازپیامبر(ص)نقلکردهاند:کسی‌کهدرراهآموختنعلمگامبرداردخداونداورابهراهبهشتخواهدبردوبهدرستی‌کهفرشتگانبالهایخودرابرایدانشجوازرویرضایتمی‌‌گسترانند.وآنچهدرآسمان‌هاوزمیناستهمهحتیماهیاندریابرایطالبعلمدرخواستآمرزشمیکنند.همانابرتریدانشمندبرکسی‌کهبسیارعبادتمی‌کندمانندبرتریماهشبچهاردهمبرستارگاناستوبهراستی‌کهدان
/ 61 نظر / 11 بازدید

اغفال می کنیم کسی نبود؟

    امروزفهمیدمبهمندوستنابابمی‌‌گویندیعنی‌قبلاهممی‌دانستمکهآدمحسابی‌نیستماماامروزدیگریقینپیداکردم.امروزتوانستمیکی‌ازبچه‌هایمثبتوجاخالی‌خواندانشگاهراازراهبهدرکردهودرشلوغیزبانزدخاص
/ 37 نظر / 11 بازدید