# بهشت

علم خاله زنکی

     نمردیموبعدازآنفولا نزایخوکیچشممبارکمانبهآنفولا نزایبزیروشنشد.کلکسیونآنفولا نزایباغوحشیدرحالتکمیلاست.بار خدایاماراتاآمدنآنفولانزایمارمولکیوکرگدنیدرپناهخودنگاهدار.امین.     اینحدیثراازپیامبر(ص)نقلکردهاند:کسی‌کهدرراهآموختنعلمگامبرداردخداونداورابهراهبهشتخواهدبردوبهدرستی‌کهفرشتگانبالهایخودرابرایدانشجوازرویرضایتمی‌‌گسترانند.وآنچهدرآسمان‌هاوزمیناستهمهحتیماهیاندریابرایطالبعلمدرخواستآمرزشمیکنند.همانابرتریدانشمندبرکسی‌کهبسیارعبادتمی‌کندمانندبرتریماهشبچهاردهمبرستارگاناستوبهراستی‌کهدان
/ 61 نظر / 10 بازدید