# اغفال

اغفال می کنیم کسی نبود؟

    امروزفهمیدمبهمندوستنابابمی‌‌گویندیعنی‌قبلاهممی‌دانستمکهآدمحسابی‌نیستماماامروزدیگریقینپیداکردم.امروزتوانستمیکی‌ازبچه‌هایمثبتوجاخالی‌خواندانشگاهراازراهبهدرکردهودرشلوغیزبانزدخاص
/ 37 نظر / 10 بازدید