تنها من

تا قیام نکنی قائم نمی آید ... پس این امام است که منتظر ماست..

علم خاله زنکی

     نمردیموبعدازآنفولا نزایخوکیچشممبارکمانبهآنفولا نزایبزیروشنشد.کلکسیونآنفولا نزایباغوحشیدرحالتکمیلاست.بار خدایاماراتاآمدنآنفولانزایمارمولکیوکرگدنیدرپناهخودنگاهدار.امین.     اینحدیثراازپیامبر(ص)نقلکردهاند:کسی‌کهدرراهآموختنعلمگامبرداردخداونداورابهراهبهشتخواهدبردوبهدرستی‌کهفرشتگانبالهایخودرابرایدانشجوازرویرضایتمی‌‌گسترانند.وآنچهدرآسمان‌هاوزمیناستهمهحتیماهیاندریابرایطالبعلمدرخواستآمرزشمیکنند.همانابرتریدانشمندبرکسی‌کهبسیارعبادتمی‌کندمانندبرتریماهشبچهاردهمبرستارگاناستوبهراستی‌کهدان
/ 61 نظر / 10 بازدید

اگر زن داری بخوان!

یکهفته‌ایاستکهبراییکی‌ ازپسرایآراموساکتدانشگاه مانشایعهدرستکردیمکهدامادشدهست.فردمذکورازشایعهپخششدهبی‌ اطلاعبود.البتههمهمی‌داننداینجانبدخالتیدرامرپراکندگیشایعهبهاینوروآنورندارمفقطجزوسردستهشانمحسوبمیشومفقطهمین.بهبچه‌هاکهمیرسیمباآبوتابتعریفمی‌کنیمکهفردمذکوردامادشده. برایخوردنشیرنیهرچهسریعتربهایشانمراجعهشود.بنده‌هایخدابادلی‌ مالاما لاز
/ 89 نظر / 9 بازدید

اغفال می کنیم کسی نبود؟

    امروزفهمیدمبهمندوستنابابمی‌‌گویندیعنی‌قبلاهممی‌دانستمکهآدمحسابی‌نیستماماامروزدیگریقینپیداکردم.امروزتوانستمیکی‌ازبچه‌هایمثبتوجاخالی‌خواندانشگاهراازراهبهدرکردهودرشلوغیزبانزدخاص
/ 37 نظر / 10 بازدید
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست
شریعتی
4 پست
بهشت
2 پست
حدیث
2 پست
زن
1 پست
شایعه
1 پست
اغفال
1 پست
تولد
1 پست
مامانم
1 پست
عروسی
1 پست
آمپول
1 پست
حاجی
1 پست
بازی
1 پست
من_و_اون
2 پست
داستان
1 پست
خدا
2 پست